Tervetuloa
Tervetuloa

Yhdistyksen säännöt

1 §  Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §   Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on

1)  seurata yhteiskunnassa korkeasti koulutettujen työttömyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä

2)  edistää ja tukea korkeasti koulutettujen lomautettujen ja työttömyysuhan alla olevien henkilöiden työllistymistä parantamalla heidän työnhakuvalmiuksiaan ja välittämällä tietoa työllistymiskeinoista. Kohderyhmänä ovat erityisesti yhdistyksen jäsenjärjestöjen Uudellamaalla asuvat jäsenet.

3)  auttaa vertaistuen saamisessa sekä voimaannuttaa ja aktivoida osallistujia työnhaussa ja tukea näin jokaisen omaehtoista työllistymisprosessia.

4)  kerätä tietoa korkeasti koulutettujen työttömien omaehtoisesta työllistymistoiminnasta ja jakaa sitä myös valtakunnallisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja, koulutuksia, seminaareja ja vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi yhdistys suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä toteuttaa muita vastaavia toimenpiteitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §  Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä  ensisijaisesti Uudenmaan alueella toimivat oikeuskelpoiset ammatti- ja ammatilliset järjestöt.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä.

4 §  Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksenkokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jolloin jäsen ilmoittaa eroamisestaan. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään eroamisvuoden lokakuun loppuun mennessä.

5 §  Jäsenmaksut ja äänioikeus

Yhdistyksen jäseneltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen kokous voi päättää yksimielisesti jäseniltä perittävästä tukimaksusta ja sen perusteista. Tukimaksu voi olla eri suuri kullakin jäsenellä. Yhdistyksen kokous voi päättää jäseniltä perittävästä liittymismaksusta, jonka suuruuden päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on yhdistyskokouksessa yksi ääni.

6 §  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään (12) muuta jäsentä. Samasta jäsenyhdistyksestä voi hallituksessa olla korkeintaan kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen kokonaisjäsenmäärästä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

7 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan ja yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

8 §  Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa tilinpäätöksestä viimeistään huhtikuun 15. päivään mennessä.

9 §  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, käsitellään vähintään seuraavat asiat:

1)  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

2)  esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

3)  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

11 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä, käsitellään vähintään seuraavat asiat:

1)  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

2)  vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut

3)  määrätään hallituksen jäsenmäärä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

4)  valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

5)  määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

12  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa jaetaan yhdistyksen varat jäsenyhdistysten kesken niiden viiden (5) viimeisen vuoden kuluessa maksamien jäsenmaksujen suhteessa tai käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.