Tervetuloa
Tervetuloa

 

OTTY ry

Tietosuojaseloste

Rekryboosterin ryhmätoiminta                                                                                                           

1.Rekisterinpitäjä:

OTTY ry, y-tunnus 0959876-6                                                                                                     

Konepajankuja 1

00510 Helsinki

puh.0400-338677

sähköposti info@tyonhakuveturi.fi

yhteyshlö: Päivi Korhonen

2. Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen osallistuvien rekisteröityjen tietojen raportoimiseksi viranomaisvelvoitteena TE-toimistolle ja KEHA-keskukselle viranomaisen määräämän seuranta-ajan puitteissa. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on viranomaisvelvoite sekä yhdistyksen oikeutettu etu.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään OTTYn toiminnan piirissä olevien henkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn osoitetiedot
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoitteet
 • Rekisteröidyn puhelinnumerot
 • Rekisteröidyn jäsenjärjestöjäsenyys

sekä hankkeeseen osallistuvien rekisteröityjen lisäksi:

 • Rekisteröidyn koulutustausta
 • Rekisteröidyn työpaikkatiedot
 • Rekisteröidyn työnhakutilanne
 • työttömyyden alkamispäivä ja kesto
 • TE-toimistoon ilmoittautumisen status
 • työmarkkinatuen saamisen kesto

5. Tietolähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään asiakastietojärjestelmälomakkeen välityksellä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja luovutukset

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu OTTYn asiakastietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojen siirtämiseen käytettävä järjestelmälomake on suojattu asiakastietojärjestelmän teknisen ylläpitäjän toimesta. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu. Viranomaisvelvoitteena lähetettävät tiedot lähetetään salattuina viranomaisen määräämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa OTTYn taustaliitoille tapahtumiin ja hankkeseen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi sekä raportoimiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. henkilötietojen siirrot EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti OTTY ei siirrä tietoja EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle. OTTY voi kuitenkin käyttää henkilötietorekisterijärjestelmän suhteen myös muita palveluntarjoajia, joitten järjestelmät sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on toiminnassa mukana ja hankkeeseen liittyen koko hankkeen keston sekä viranomaisen säätämän ajan viranomaisvelvoitteeseen liittyen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa itseään koskevat OTTYn käsittelemät henkilötiedot sekä vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tietojen oleellisesti muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.1.2019